MENU

9. 5. 1945

Toho dne skončila válka. Němečtí vojáci zmizeli, nebo chodili již odzbrojení, české dobrovolnické oddíly byly naproti tomu vyzbrojeny dobře. Nymburkem však stále projíždějí oddíly plně vyzbrojených Němců, hledajících nějaký únik. Dobrovolnické jednotky počaly na silnicích do města tyto zbytky německé armády odzbrojovati. Většinou se to dařilo hladce, někde však bylo nutné použití zbraní (např. tank, střílející při projíždění náměstím, auto s německým plukovníkem a jeho rodinou na Boleslavské silnici apod.).
Již v ranních hodinách se roznesla po městě zpráva, že od Boleslavě přijíždějí sovětské tanky: všude se vztyčovaly rudé prapory, také radnice byla ozdobena takovým praporem.
Ozbrojené stráže přiváděly na okresní národní výbor Němce, kteří byli v Nymburce za okupace politicky činní a kteří byli zadrženi ve vlaku na nádraží. Zatčeno bylo přes 100 osob.
Slavnostní nálada dne se projevila i na všem občanstvu města: bylo hojně ozdobeno nejen trikolorami, ale i rudými stužkami nebo rudými pěticípými hvězdami.
V domě Moravské banky, v místnostech bývalé německé knihovny se usídlil Odboj československé mládeže. Jeho členové vykonávali platné pomocné služby a počali též ihned prováděti sbírku pro vězně z koncentračního tábora v Terezíně, která byla toho dne vyhlášena.
V zasedací síni okresního úřadu se konala první slavnostní plenární schůze okresního národního výboru. Slavnostní projev učinil předseda Ing. Viktor Boháč. Po slovech radosti nad osvobozením vlasti stručně vysvětlil, jak došlo k organisaci přípravných prací pro utvoření Národního výboru. Ing. V. Boháč byl pověřen již v roce 1940 vybudováním tajné podzemní organisace. V posledních měsících byl v kontaktu s velitelem ruských partyzánských oddílů a s přiděleným českým politickým komisařem, jakož i s obvodovým vedením podzemního hnutí, v jehož čele byl důvěrník vlády Alex. Jejich prostřednictvím byla také hlášena jména vedoucích osob budoucího Národního výboru košické vládě. Národní výbor byl sestaven podle směrnic košické vlády. Bylo dbáno, aby byly zastoupeny všechny složky národa, zvláště vrstvy dělnické, aby měl výbor ráz dělnický. Předseda zdůraznil pomíjitelnost členství v Nár. výborech a pravil: „Nechceme být representanty, ale pracovníky, chceme položit základy republiky. Po volbách odejdeme na místa, která nám budou určena.“ Okresní národní výbor složil na této slavnostní schůzi slib věrnosti republice a vládě a přejal tak dnem 9. května 1945 zákonně veškerou výkonnou moc na nymburském okrese.
V odpoledních hodinách se ruch ve městě poněkud uklidnil, německá auta přijížděla k městu již s bílými prapory.